Hãy đăng ký tài khoản ChonGroupId để được sử dụng chung trong hệ thống.

Xem quy định những quy định